Jul 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
XIN CHÀO THI HỮU
HÀ TRUNG YÊN

Phải có ngày ta từ biệt thơ
Ứa lòng chuốt ý thật ngu ngơ
Ðiệu vần rồi sẽ bay mây sớm
Bằng trắc từ nay lẩn khói mờ
Mãi gọt dăm câu càng luẩn quẩn
Thôi gò từng chữ hết lơ mơ
Xin chào thi hữu đành xa bút
Trang giấy phòng văn mở lặng tờ

Hà Trung Yên


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003