Jan 19, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
THI HOÁ ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẠM THIÊN THƯ

 

 

Như vậy tôi nghe
Một sáng lúc nọ
Thích Ca Mâu Ni
Đức Phật bên rừng
Ta La song thọ
Thành Câu Thi Na
Tỳ kheo ngàn vị
Ngày rằm tháng hai

Phật sắp sáng nhập
Lên mây Niết Bàn
Phật dùng thần lực
Vô thanh vang xa
Cáng nơi thấu khắp
Hữu Đảnh cung trời
Từng từng ngôn ngữ
Đức Phật Như Lai
Thượng đẳng chánh giác
Che chở chúng sanh

Cung trời xanh ngắt
Ngôi nhà đời đời
Niết Bàn sắp nhập
Đừng khóc chúng sanh
Tử sinh vô tướng
Phật nằm im cười
Các ông suy nghĩ
Mở rộng thêm thêm
Như ta cầm lá
Sau hết lá rừng

Cuộc đời vô tướng
Sự việc khác nhau
Chúc Lành cứu khổ
Thiền tâm mở lòng
Còn ta ngôn ngữ
Còn thiếu thiên cơ
Thời gian góp ý
Đạo đạo cùng cùng
Bây giờ ta vắng
Sau hết nói thêm

Nghìn nghìn khai mở
Thiên cơ góp lời
Ta vào sông núi
Cây cỏ trần gian
Hoa thơm hoa nở
Chính ta hoá mình
Như Lai thường trụ
Phật phật ta ta
Chúng sanh là một
Phật sẽ tựu thành

Cuối cùng tạm thế
Khai mở trên mây
Phóng ra ánh sáng
Thoang thoảng nhiệm mầu
Xanh, vàng, đỏ, trắng
Cầu vồng thơm thơm
Tội cầu phiền não
Tất cả tiêu trừ
Dù sao khóc nổi
Phật ơi! chúng con..!

Dù sao hiền thánh
Trụ thế ngàn năm
Tự nhiên Phật nói
Đệ tử nối làm
Sau này Di Lặc
Thi hoá thành kinh
Hữu vô là một
Thế giới đại đồng
Như Lai thường trụ
Phật thành chúng sanh
Phật nằm hoá hiện
Nhìn nghiêng cõi trần
Trên lều cỏ biếc
Chim hót líu lo
- thi hoá phật giáo ngoại cảm Niết Bàn-

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003