Jun 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
LỜI NGUYỆN CẦU TRƯỚC NGƯỠNG CỬA TÂN THIÊN NIÊN
THANH THANH
Nếu năm hai ngàn tôi sẽ hết là tôi,
Nếu tái-sinh theo đúng luật luân-hồi,
Xin cầu-nguyện Ơn Trên quảng-bác,
Khi cho tôi đầu-thai kiếp khác:

Ðừng bắt tôi làm một gã Ðồng Juăn:
Vì càng ngày càng hiếm gái thanh-tân,
Nhỡ lạng-quạng thì đời tàn trong ngõ Aids!

Ðừng bắt tôi làm thân Bóp Bít:
Bị cắt một lần là tỡn đến thiên-niên;
Dù gậy thần được nối lại y nguyên,
Vẫn... sờ-sợ mỗi lần thiêm-thiếp ngủ!

Ðừng bắt tôi làm Linh Tơn quốc-chủ,
Sàm-sỡ luông-tuồng Mô Ních hay ai ai:
Con gái Huê Kỳ, tuổi mới hăm hai,
Mới thạo “thổi kèn”, nỡ nào gỡ-gạc!

Sống mà biết làm thơ là đã đạt;
Ðừng bắt tôi làm Xuân Diệu, Beaudelaire:
Buồm không giương thì phí sức on airs,
Mất tác dụng, ích gì cho nữ-phái
..........
Ðừng bắt tôi làm con Thượng Ðế,
Nhất là được Ngài cưng, sai xuống thế,
Vì mang lốt người thì chẳng hiểu ý Bề Trên:
Thí dụ như Anh Hai khi tuyệt-vọng đã kêu lên
”Cha đã bỏ con rồi sao?” thì... dị quá!

Ðừng bắt tôi phải lời vay, ý vá:
Xác đã tù, hồn cũng ép vô khuôn!
Hãy cho tôi tư-tưởng trào tuôn,
Như quả đất: mỗi vòng mỗi mới,
Cho mọi vật, mọi loài đều tiến tới...

THANH-THANHCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003