Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CỔ LAI HI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ðứa cà ngơ nào mang tên Hà Huyền Chi
Bom đạn mút mùa vẫn cổ lai hi
Nửa đời trước trôi sông lạc chợ
Trăm năm còn lại có ra gì!

Làm lính giữ quê, mà quê mất
Làm người vong thân, còn vô vi
Sống vô ích, sống chi cho chật đất
Trăm năm còn lại có ra gì!

Gươm gẫy mài vẹt núi thị phi
Bút cùn quét ngang rừng hồ nghi
Bảy mươi tuổi lãng chưa từng sống
Trăm năm còn lại có ra gì!

Tóc bạc, đời phai, phỏng ích chi
Sầu còn bám trụ, sầu chưa đi
Tình yêu, tình nước, đều không vẹn
Trăm năm còn lại có ra gì!

Cổ lai hị.. hề... cổ lai hi
Lòng nhủ lòng sinh ký tử quy
Treo ngược trái tim chưa khuất nhục
Trăm năm còn lại có ra gì!

hahuyenchi

Strange Oddity

Who is this fellow named Ha Huyen Chi
Through endless wars, still strange oddity
For half of a lifetime displaced
What is left in a hundred years?

The soldier could not guard the country
As a person, I am insensitive
Living needlessly in a crowded planet
What is left in a hundred years?

For fighting slanders, the sword is broken
The pen is eroded condemning doubts
At seventy, I am not really living
What is left in a hundred years?

Silver hair, fading age, am I of any use?
Sorrow sticks around
With love for you and the country unfulfilled
What is left in a hundred years?

Strange oddity...once in a lifetime
Life is transition, death is eternal
Indomitable when hung upside down
What is left in a hundred years?

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003